Опрос

Что для Вас определяющее при покупке жилья?

  Главная arrow Для акционеров arrow Для акционеров  
 

Для акционеров

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»!

(код ЄДРПОУ 32426467)

            Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» (надалі – Товариство), (місцезнаходження Товариства: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10-Б) скликаються на 26 березня 2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25.

            Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах, буде складений станом на 24 годину  20.03.2018 р.

Початок реєстрації акціонерів – о 12 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – о 12 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів – о 13 годині 00 хвилин.

 

            Порядок денний зборів:

1.      Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Шекети О.О.

2.      Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2017 р.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2017 р. прийняти до відому.

3.      Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 р.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. прийняти до відому.

4.      Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

Проект рішення:

Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р. прийняти до відому.

5.      Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

Проект рішення:

Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р. прийняти до відому.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства та висновку зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

-        роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.

-        роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

-        роботу ревізійної комісії (Ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

-        затвердити висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

7.      Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2017 р. із збитком у розмірі 3 568 000,00 грн.

 

8.      Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

Враховуючи одержаний чистий збиток в 2017 році нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не проводити.

 

            До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-01. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор – Плахотний О.М.

 

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на  письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Можливе надання однієї загальної відповіді на всі питання однакового змісту.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

            Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог  ЗУ "Про акціонерні товариства". Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається налядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту її прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі рішень акціонерів.

 

            Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів-фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів-юридичних осіб повинні надати: керівники – документ (витяг із документу) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи-акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт); інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

  Найменування показника 

період

2017 рік

звітний 

 

2016 рік

попередній

 

Усього активів  

26109

26030

 

Основні засоби  

11503

11503

 

Довгострокові фінансові інвестиції  

8

8

 

Запаси 

14066

14066

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

480

312

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

14

103

 

Нерозподілений прибуток 

-48842

-45274

 

Власний капітал 

-41482

-37914

 

Статутний капітал 

231

231

 

Довгострокові зобов'язання 

33540

32493

 

Поточні зобов'язання 

34051

29925

 

Чистий прибуток (збиток) 

-3568

-5902

 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

231250

231250

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

             0  

0

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

7

 

                                                                                     Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

Генеральний директор                                                                  О.М. Плахотний

 

                                                                                                          22.02.2018 р.