Опрос

Что для Вас определяющее при покупке жилья?

  Главная arrow Для акционеров arrow Для акционеров  
 

Для акционеров

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»!

(код ЄДРПОУ 32426467)

            Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» (надалі – Товариство), (місцезнаходження Товариства: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10-Б) скликаються на 24 квітня 2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25.

            Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах, буде складений станом на 24 годину  18.04.2017 р.

            Порядок денний зборів:

1.      Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.      Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 р.

3.      Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 р.

4.      Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 р.

5.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.

6.      Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 р.

7.      Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 р.

 

Початок реєстрації акціонерів – о 12 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – о 12 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів – о 13 годині 00 хвилин.

 

            До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-01. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор – Плахотний О.М.

 

            Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів-фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів-юридичних осіб повинні надати: керівники – документ (витяг із документу) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи-акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт); інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період

2016 рік

звітний 

 

2015 рік

попередній

 

Усього активів  

26030

26156

 

Основні засоби  

11503

11503

 

Довгострокові фінансові інвестиції  

8

8

 

Запаси 

14066

14066

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

312

257

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

103

293

 

Нерозподілений прибуток 

-45274

-39372

 

Власний капітал 

-37914

-32012

 

Статутний капітал 

231

231

 

Довгострокові зобов'язання 

32493

33455

 

Поточні зобов'язання 

29925

24713

 

Чистий прибуток (збиток) 

-5902

-10686

 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

231250

231250

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

             0

0

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

7

 


Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»