Опрос

Что для Вас определяющее при покупке жилья?

  Главная arrow Для акционеров  
 
Для акционеров

Для акционеров

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСОЦБУД»

(код ЄДРПОУ 32426467)

(надалі ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» або Товариство)

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД»,

Місцезнаходження товариства:

01103, м. Київ, вулиця Драгомирова, будинок 2-А.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» повідомляє Вас, що 14 лютого 2020 року о 14.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 30, офіс 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься з 13.00 до 13.50., відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 10 лютого 2020 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14.02.2020 р. (включно) в робочі дні з 10.00 години до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 30, офіс 1; ПрАТ «КИЇВСОЦБУД». Необхідну інформацію можна одержати за тел.: +380684338936. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – Корчак Н.Г..

14.02.2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 ЗУ «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.       Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.       Про зміну місцезнаходження Товариства.

3.       Про приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.

4.       Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

5.       Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

6.       Про припинення повноважень Генерального директора.

7.       Про обрання Генерального директора.

8.       Про уповноваження Генерального Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін; визначення Генеральним Директором осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності.

 

Проект рішення з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Шекета О.О.               

2. Про зміну місцезнаходження Товариства

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 04050, м. Київ, вул. Білоруська 30.

3. Про приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.

Проект рішення

Привести Статут Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.

4. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення

Припинити повноваження членів наглядової ради.

5. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення

Кумулятивне голосування

6. Про припинення повноважень Генерального директора.

Проект рішення

Припинити повноваження Генерального директора Плахотного О.М.

7. Про обрання Генерального директора

Проект рішення

Кумулятивне голосування

8. Про уповноваження Генерального Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін; визначення генеральним Директором осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності.

Проект рішення

Уповноважити Генерального Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноважити провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін; визначити осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ksbud.com.ua          

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

                                                              Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»