Опрос

Что для Вас определяющее при покупке жилья?

  Главная arrow Для акционеров  
 
Для акционеров

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСОЦБУД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

32426467

3. Місцезнаходження

01103, м.Київ, вул. Драгомирова, буд. 2А

4. Міжміський код, телефон та факс

044-287-87-02

5. Електронна поштова адреса

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ksbud.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про припинення повноважень Генерального директора Плахотного Олександра Миколайовича з 17.02.2020 року, за угодою сторiн зг. п. 1 ст. 36 КЗпП України. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi протягом 8 рокiв та 7 мiсяцiв.

Наказом ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" було звiльнено Головного бухгалтера за сумiсництвом Шекету Оксану Олександрiвну 17.02.2020 року, за угодою сторiн зг. п. 1 ст. 36 КЗпП України. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi протягом 11 рокiв.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про обрання Генерального директора Гребенюка Богдана Олеговича з 18.02.2020 року, за сумiсництвом, безстроково. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 27.06.2012 по 16.05.2016 рр заступник Голови Всеукраїнської асоцiацiї iнформацiйної безпеки та iнформацiйних технологiй; з 21.12.2016 по т.ч. директор ТОВ "Iнститут бiохiмiчних технологiй".

Наказом ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" призначено Головного бухгалтера Шамрай Свiтлану Олексiївну з 19.02.2020 року, за сумiсництвом, безстроково. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 01.04.2015 р. по 29.02.2016 р. директор ТОВ "Рiкус"; з 01.03.2016 по 31.03.2016 рр.заступник головного бухгалтера ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй"; з 01.04.2016 р. по т.ч. головний бухгалтер ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про припинення повноважень Голови Наглядової Ради Шекети Оксани Олександрiвни. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi протягом 3 рокiв.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про припинення повноважень Члена Наглядової Ради Гетьманського В`ячеслава Павловича. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi протягом 3 рокiв.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про обрання Наглядової Ради, протоколом Наглядової Ради з 18.02.2020 року обрано Голову Наглядової Ради Корчак Наталiю Геннадiївну строком на три роки. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: з 22.07.2013 по 29.07.2016 рр обiймала посаду економiста з планування планово-економiчного вiддiлу ТОВ "Вiбропрес-ДС", з 01.08.2016 р. i по т.ч. прийнята на посаду фахiвця пiдроздiлу з управлiння активами в ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй".

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "КИЇВСОЦБУД" прийняли рiшення (Протокол № 14/02/20 вiд 14.02.2020 року) про обрання Наглядової Ради, протоколом Наглядової Ради з 18.02.2020 року обрано Члена Наглядової Ради Смолько Алiну Сергiївну строком на три роки. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" - 0,00%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: з 01.10.2010 р. i по т.ч. прийнята на посаду начальника юридичного пiдроздiлу в ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Плахотний Олександр Миколайович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

 

17.02.2020

(дата)

 

 

Для акционеров

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»

(код ЄДРПОУ 32426467)

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД»

Місцезнаходження товариства:

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» (надалі – ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» або Товариство) повідомляє Вас, що 22 квітня 2020 року о 14:00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» за адресою: вул. Білоруська, 30.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 16 квітня 2020 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 квітня 2020 року (включно) в робочі дні з 10:00 год. до 14:00 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 13:00 год.) за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30; ПрАТ «КИЇВСОЦБУД». Необхідну інформацію можна одержати за тел.: +38(068) 433 89 36. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – Генеральний директор Товариства Гребенюк Богдан Олегович.

22 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам.

 

Порядок денний зборів:

1.         Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.         Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2019 році.

3.         Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році.

4.         Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.

5.         Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.

6.         Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

7.         Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання їх в новій редакції.

8.         Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік.

9.         Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.

10.       Припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.       Про обрання членів наглядової ради.

12.       Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

13.       Про обрання Ревізора Товариства.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

1.         Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі Кобець Наталія Анатоліївна

2.         Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2019 році прийняти до відома.

3.         Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома.

4.         Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році прийняти до відома.

5.         Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії (ревізора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

- роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

- роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

- роботу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії (ревізора) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

6.         Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7.         Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання їх в новій редакції.

Проект рішення:

Привести внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання їх в новій редакції.

8.         Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Розподіл прибутку за результатами діяльності в 2019 році не здійснювати.

9.         Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), позики, іпотеки, застави, страхування, оренди або лізингу майна, підряду, в тому числі генерального підряду та будь-яких інших правочинів сукупною вартістю 1 000 000 (один мільйон) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів. Уповноважити Генерального директора Гребенюка Б. О. на укладення (підписання) таких правочинів від імені Товариства.

10.       Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради.

11.       Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

Комулятивне голосування.

12.       Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Встановили, що члени Наглядової Ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім Голови Наглядової Ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Головою Наглядової Ради, уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради.

13.       Про обрання Ревізора Товариства

Проект рішення:

Комулятивне голосування.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»

за 2019 рік

 (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

25 992

26 125

Основні засоби (за залишковою вартістю)

11 503

11 503

Запаси

14 066

14 066

Сумарна дебіторська заборгованість

398

478

Гроші та їх еквіваленти

17

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(46 927)

(49 287)

Власний капітал

(39 567)

(41 927)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

231

231

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

28 305

33 087

Поточні зобов’язання і забезпечення

37 254

34 965

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2 360

(445)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

231250

231250

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0102054

(0,0019243)

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСОЦБУД»

(код ЄДРПОУ 32426467)

(надалі ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» або Товариство)

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД»,

Місцезнаходження товариства:

01103, м. Київ, вулиця Драгомирова, будинок 2-А.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» повідомляє Вас, що 14 лютого 2020 року о 14.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 30, офіс 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься з 13.00 до 13.50., відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 10 лютого 2020 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14.02.2020 р. (включно) в робочі дні з 10.00 години до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 30, офіс 1; ПрАТ «КИЇВСОЦБУД». Необхідну інформацію можна одержати за тел.: +380684338936. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – Корчак Н.Г..

14.02.2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 ЗУ «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.       Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.       Про зміну місцезнаходження Товариства.

3.       Про приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.

4.       Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

5.       Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

6.       Про припинення повноважень Генерального директора.

7.       Про обрання Генерального директора.

8.       Про уповноваження Генерального Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін; визначення Генеральним Директором осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності.

 

Проект рішення з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Шекета О.О.               

2. Про зміну місцезнаходження Товариства

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 04050, м. Київ, вул. Білоруська 30.

3. Про приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.

Проект рішення

Привести Статут Товариства у відповідність чинному законодавству шляхом викладення, затвердження і підписання Статуту в новій редакції.

4. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення

Припинити повноваження членів наглядової ради.

5. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення

Кумулятивне голосування

6. Про припинення повноважень Генерального директора.

Проект рішення

Припинити повноваження Генерального директора Плахотного О.М.

7. Про обрання Генерального директора

Проект рішення

Кумулятивне голосування

8. Про уповноваження Генерального Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін; визначення генеральним Директором осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності.

Проект рішення

Уповноважити Генерального Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноважити провести державну реєстрацію прийнятих на Загальних зборах змін; визначити осіб для здійснення реєстраційних дій шляхом видачі їм довіреності.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ksbud.com.ua          

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

                                                              Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»

 

ІНФОРМАЦІЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»(код ЄДРПОУ 32426467), станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 14.02.2020 року

 

12 лютого 2020 року

 

Відповідно до вимог абзацу третього ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що станом на 10 лютого 2020 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»):

 

загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД» складає 231 250 (двісті тридцять одна тисяча двісті п’ятдесят) штук простих іменних акцій.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» не здійснювало випуск привілейованих акцій.

 

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 10 лютого 2020 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСОЦБУД».

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСОЦБУД"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

32426467

3. Місцезнаходження

01103, м. Київ, вулиця Драгомирова, будинок 2-А

4. Міжміський код, телефон та факс

+38(044)287-87-02

5. Електронна поштова адреса

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ksbud.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

 

II. Текст повідомлення

Дата вчинення дiї: 12.02.2020 року ПрАТ "КИЇВСОЦБУД" отримав вiд Центрального депозитарiя цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв станом на 10.02.2020 року, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства а саме: Аксьонов Микита Володимирович - власник акцiй, якому належали голосуючi акцiї, розмiр пакета яких зменшується. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета - 231249 шт. голосуючих акцiй, становив 99,999567%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета - 208124 шт. голосуючих акцiй, становить 89,999567%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями -данi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнi.

Дата вчинення дiї: 12.02.2020 року ПрАТ "КИЇВСОЦБУД"" отримав вiд Центрального депозитарiя цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв станом на 10.02.2020 року, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства а саме: ВЗНПIФ "Дивiденд А" ТОВ "КУА "Iнститут портфельних iнвестицiй" код ЄДРПОУ 36470876/2331705 став власником частки у розмiрi 10,000000% статутного капiталу. Вiдбулося пряме набуття права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищує (дорiвнює) порогове значення. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета - 0 шт. голосуючих акцiй, становив 0,000000 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета - 23125 шт. голосуючих акцiй, становить 10,000000 %. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями -данi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Плахотний Олександр Миколайович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

 

12.02.2020

(дата)