Опрос

Что для Вас определяющее при покупке жилья?

  Главная arrow Для акционеров  
 
Для акционеров

Для акционеров

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»

(код ЄДРПОУ 32426467)

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД»

Місце знаходження товариства:

01103, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А оф. 556.

 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСОЦБУД» (надалі ПрАТ «Київсоцбуд» або Товариство) повідомляє Вас, що 26 квітня 2019 року о 14.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» за адресою місцезнаходження Товариства: 01103, м. Київ, ВУЛИЦЯ Драгомирова, будинок 2-А оф. 556.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 22 квітня 2019 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26.04.2019 р. (включно) в робочі дні з 10.00 години до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. До 13.00 год.) за адресою: 01103, м.Київ, вул. ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А оф. 556; ПрАТ «КИЇВСОЦБУД». Необхідну інформацію можна одержати за тел: (044) 591-04-04. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з матеріалами зборів – генеральний директор Плахотний О.М.

22.04.2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 ЗУ «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 26 квітня 2019 р.

 

Порядок денний зборів:

1.      Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.      Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2018 р.

3.      Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 р.

4.      Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

5.      Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства.

7.      Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р.

8.      Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 р.

 

Проект рішення з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

1.      Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Шекети О.О.

2.      Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2018 р.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2018 р. прийняти до відому.

3.      Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 р.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. прийняти до відому.

4.      Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

Проект рішення:

Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р. прийняти до відому.

5.      Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

Проект рішення:

Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р. прийняти до відому.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства та висновку зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

-        роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.

-    роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

-  роботу ревізійної комісії (Ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

-      затвердити висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р.

7.      Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2018 р.  із збитком у розмірі 445000,00 грн.

8.      Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Враховуючи одержаний чистий збиток в 2018 році нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

  Найменування показника 

період

 

2018 рік

звітний 

 

2017 рік

попередній

 

Усього активів  

26125

26109

 

Основні засоби  

11503

11503

 

Довгострокові фінансові інвестиції  

8

8

 

Запаси 

14066

14066

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

476

480

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

31

14

 

Нерозподілений прибуток 

-49287

-48842

 

Власний капітал 

-41927

-41482

 

Статутний капітал 

231

231

 

Довгострокові зобов'язання 

33087

33540

 

Поточні зобов'язання 

34965

34051

 

Чистий прибуток (збиток) 

-445

-3568

 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

231250

231250

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

             0  

0

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

7

 

  

Адреса власного веб-сайту, на кому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ksbud.com.ua                                                                                  

 Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор                                                                     О.М. Плахотний

                                                                                                              27.03.2018 р.

 

 

 

 

 

 

  

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»!

(код ЄДРПОУ 32426467)

            Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» (надалі – Товариство), (місцезнаходження Товариства: 03680, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10-Б) скликаються на 26 березня 2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25.

            Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Зборах, буде складений станом на 24 годину  20.03.2018 р.

Початок реєстрації акціонерів – о 12 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – о 12 годині 45 хвилин. Початок Загальних зборів – о 13 годині 00 хвилин.

 

            Порядок денний зборів:

1.      Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Шекети О.О.

2.      Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2017 р.

Проект рішення:

Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2017 р. прийняти до відому.

3.      Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 р.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. прийняти до відому.

4.      Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

Проект рішення:

Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р. прийняти до відому.

5.      Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

Проект рішення:

Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р. прийняти до відому.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства та висновку зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

-        роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.

-        роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

-        роботу ревізійної комісії (Ревізора) Товариства у звітному періоді визнати доброю. Затвердити Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

-        затвердити висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р.

7.      Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2017 р. із збитком у розмірі 3 568 000,00 грн.

 

8.      Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

Враховуючи одержаний чистий збиток в 2017 році нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не проводити.

 

            До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10, поверх 2, каб. №25, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 287-87-01. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор – Плахотний О.М.

 

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на  письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Можливе надання однієї загальної відповіді на всі питання однакового змісту.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

            Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог  ЗУ "Про акціонерні товариства". Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається налядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту її прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі рішень акціонерів.

 

            Для реєстрації в якості учасників зборів акціонери-фізичні особи повинні надати документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів-фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів-юридичних осіб повинні надати: керівники – документ (витяг із документу) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи-акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт); інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства та підписом керівника чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

  Найменування показника 

період

2017 рік

звітний 

 

2016 рік

попередній

 

Усього активів  

26109

26030

 

Основні засоби  

11503

11503

 

Довгострокові фінансові інвестиції  

8

8

 

Запаси 

14066

14066

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

480

312

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

14

103

 

Нерозподілений прибуток 

-48842

-45274

 

Власний капітал 

-41482

-37914

 

Статутний капітал 

231

231

 

Довгострокові зобов'язання 

33540

32493

 

Поточні зобов'язання 

34051

29925

 

Чистий прибуток (збиток) 

-3568

-5902

 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

231250

231250

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

             0  

0

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

7

 

                                                                                     Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСОЦБУД»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

Генеральний директор                                                                  О.М. Плахотний

 

                                                                                                         22.02.2018 р.