Опрос

Что для Вас определяющее при покупке жилья?

  Главная arrow Раскрытие информации arrow Розкриття річної інформації за 2014 рік  
 

Розкриття річної інформації за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов'язки генерального директора       Бєлицька Iрина Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32426467
4. Місцезнаходження
Шевченкiвський , 03680, Київ, Перовської Софiї, буд. 10-Б
5. Міжміський код, телефон та факс
044-287-87-01 044-287-87-01
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 79   27.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ksbud.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
3) інформація про зобов'язання емітента  
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління  
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки  

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №794010
3. Дата проведення державної реєстрації
13.03.2003
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
231250
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
43.39 Iншi роботи iз завершення будiвництва
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Генеральний директор Наглядова рада Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ «ФОРТУНА БАНК»
2) МФО банку
300904
3) поточний рахунок
2600731858
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 
5) МФО банку
 
6) поточний рахунок
 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Експлуатацiя обладнання пiдвищенної небезпеки 1197.11.32-45.21.1 29.07.2011 Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду по Київськiй обл. та м. Києву 29.07.2016
Опис -
 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Компанiя Арчсайд Ентерпрайзес Лiмiтед (Arhside Enterprises Limited) НЕ 188711 2414 Кiпр Егкомi Нiкосiя 28 Октоврiу 23125 10.0000 23125 0 0 0
Компанiя Пiнкрiм Холдiнгс Лiмiтед (Pinkrim Holdings Limited) НЕ 188792 2414 Кiпр Егкомi Нiкосiя 28 Октоврiу 50925 22.0216 50925 0 0 0
Компанiя Палмсайд Холдiнгс Лiмiтед (Palmside Holdings Limited) НЕ 188781 2414 Кiпр Егкомi Нiкосiя 28 Октоврiу 50950 22.0325 22.0325 0 0 0
Компанiя Песцино Холдiнгс Лiмiтед (Pescino Holdings Limited) НЕ 188767 2414 Кiпр Егкомi Нiкосiя 28 Октоврiу 53124 22.9725 22.9725 0 0 0
Компанiя Плейссайд Холдiнгс Лiмiтед (Placeside Holdings Limited) НЕ 186741 2414 Кiпр Егкомi Нiкосiя 28 Октоврiу 53125 22.9730 22.9730 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 231249 99.9996 231249 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2015
Кворум зборів** 77.97
Опис 1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2. Звiт виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2014 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2014 р.
4. Висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2014 р.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства, звiту Наглядової ради Товариства, висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Затвердження балансу та рiчного звiту Товариства за 2014 р.
7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2014 р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.08.2003 219/10/1/2003 ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA4000064265 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 231250 231250 100
Опис  
 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКФIНАНСАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24089565
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво №1610 31.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 41 П 000041 12.03.2013 27.01. 2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна