Опрос

Что для Вас определяющее при покупке жилья?

  Главная arrow Раскрытие информации arrow Розкриття річної інформації за 2012 рік  
 

Розкриття річної інформації за 2012 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Плахотний Олександр Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Київсоцбуд"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

32426467

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Шевченкiвський р-н, 03680, Київ, вул. Перовської Софiї,10-б

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(044)287-87-01 (044)287-87-01

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 82

 

29.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.ksbud.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

в) інформація про зобов'язання емітента

 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

 

27. Аудиторський висновок

 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

 

 

 

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Київсоцбуд"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАт "Київсоцбуд"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

03680

3.1.5. Область, район

Шевченкiвський р-н

3.1.6. Населений пункт

Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Перовської Софiї,10-б

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 №794010

3.2.2. Дата державної реєстрації

11.01.2011

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченкiвська районна в м. Києвi Державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

231250

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

231250

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ"Фортуна-Банк"

3.3.2. МФО банку

300904

3.3.3. Поточний рахунок

2600731858

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

41.20

Будiвництво житлових i не житлових будiвель

43.39

Iншi роботи iз завершення будiвництва

46.90

Неспецiалiзована оптова торгiвля

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Компанiя Плейссайд Холдiнгс Лiмiтед (Placeside Holdings Limited)

НЕ 186741

- Кiпр - Нiкосiя Акрополес Авеню,8

 

53125

22.9730

53125

0

0

0

Компанiя Песцино Холдiнгс Лiмiтед (Pescino Holdings Limited)

НЕ 188767

- Кiпр - Нiкосiя Акрополес Авеню,8

 

53124

22.9725

53124

0

0

0

Компанiя Пiнкрiм Холдiнгс Лiмiтед (Pinkrim Holdings Limited)

НЕ 188792

- Кiпр - Нiкосiя Акрополес Авеню,8

 

50925

22.0216

50925

0

0

0

Компанiя Палмсайд Холдiнгс Лiмiтед (Palmside Holdings Limited)

НЕ 188781

- Кiпр - Нiкосiя Ставроу, 57

 

50950

22.0324

50950

0

0

0

Компанiя Арчсайд Ентерпрайзес Лiмiтед (Arhside Enterprises Limited)

НЕ 188711

- Кiпр - Нiкосiя Акрополес Авеню, 8

 

23125

10.0000

23125

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

231249

99.9996

231249

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2013

Кворум зборів**

77.97

Опис

1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2.Звiт виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2012 р. 3.Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2012 р. 4.Висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2012 р. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства, звiту Наглядової ради Товариства, висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6.Затвердження балансу та рiчного звiту Товариства за 2012 р. 7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2012 рiк.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.08.2008

219/10/1/2003

ТУ в м. Києвi та областi

UA4000064265

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

231250

231250

100

Опис

-