Опрос

Что для Вас определяющее при покупке жилья?

  Главная arrow Раскрытие информации arrow Розкриття річної інформації за 2015 рік  
 

Розкриття річної інформації за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов'язки генерального директора

 

 

 

Бєлицька Iрина Володимирiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32426467

4. Місцезнаходження

м. Київ , Шевченкiвськiй, 03680, м. Київ, вулиця Перовської Софiї, 10-Б

5. Міжміський код, телефон та факс

044 287-87-01 044 287-87-01

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. "Цiннi папери України" № 76

 

26.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.ksbud.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

-


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №794010

3. Дата проведення державної реєстрації

13.03.2003

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

231250

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель (основний)

43.39 Iншi роботи iз завершення будiвництва

46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв Генеральний Директор Наглядова рада

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Фортуна Банк"

2) МФО банку

300904

3) поточний рахунок

2600731858

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Експлуатацiя обладнання пiдвищеної небезпеки

1197.11.32-45.21.1

29.07.2011

Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду по Київськiй обл. та м. Києву

16.07.2016

Опис

-

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй"

36470876

04050Україна Київ Вулиця Мельникова, буд.81-А, офiс 327

0.000432

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Аксьонов Микита Володимирович

СЕ 047374 29.09.2001 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.

99.999567

Усього

100.000000


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Аксьонов Микита Володимирович

СЕ 047374 29.09.2001 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.

231249

99.999567

0

0

0

0

Усього

231249

99.999567

231249

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.04.2016

Кворум зборів**

99.9996

Опис

1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.Звiт виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2015 р.
3.Обрання нового виконавчого органу Товариства.
4.Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2015 р.
5.Обрання нової Наглядової Ради Товариства.
6.Висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2015 р.
7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства, звiту Наглядової ради Товариства, висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8.Затвердження балансу та рiчного звiту Товариства за 2015 р.
9.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 р.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.08.2003

219/10/1/2003

ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл.

UA4000064265

Акція проста бездокументарна іменна

 

1

231250

231250

100.000000

Опис

-

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

12253

11472

0

0

12253

11472

машини та обладнання

6

6

0

0

6

6

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

25

25

0

0

25

25

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

12284

11503

0

0

12284

11503

Опис

-

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-32012

-21326

Статутний капітал (тис. грн.)

231

213

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0

0

Опис

-

Висновок

-

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

23203

X

X

Інші зобов'язання

X

36408

X

X

Усього зобов'язань

X

36408

X

X

Опис:

Дата виникнення фiнансової допомоги на зворотнiй основi 26.10.2015 року
Дата погашення фiнансової допомоги на зворотнiй основi 25.10.2016 року

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Будiвництво

-

2118

100

-

2118

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Iншi операцiйнi витрати

82

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

24089565

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

N 1610 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

327 П 000327 12.03.2013 26.11.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

24089565

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

N 1610 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

327 П 000327 12.03.2013 26.11.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)

 


АУДИТОРСЬКА ФIРМА
УКРФIНАНСАУДИТ
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1610 вiд 30.03.2001р.
Дiйсне до 26.11.2020р.Тел./факс +38(044)227-19-00АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Щодо рiчної фiнансової звiтностiПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВСОЦБУД”

Станом на 31.12.2015 року.

Київ 2016
Керiвництву ПрАТ «КИЇВСОЦБУД».
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
А. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «КИЇВСОЦБУД» (код ЄДРПОУ 32426467 мiсцезнаходження: м. Київ, вулиця Петровської Софiї, буд. 10-Б; дата державної реєстрацiї 13.03.2003р.), яка складається iз:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015-й рiк,
- звiт про рух грошових коштiв за 2015-й рiк;
- звiт про власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015-й рiк.
1. Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» зареєстровано Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 13.03.2003р.
Код ЄДРПОУ 32426467
Мiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Петровської Софiї, буд. 10-Б
Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю
Серiя АО1 № 794010 вiд 11.01.2011 року.
Пiдстава змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю Змiна найменування юридичної особи
Номер запису в ЄДР про змiну свiдоцтва про державну реєстрацiю
1 074 107 0016 002020.
Органiзацiйно - правова форма акцiонерне товариство
Телефон/факс +38(044) 287-87-02
Види дiяльностi за КВЕД 2010 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
43.39 Iншi роботи iз завершення будiвництва
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
Рахунки вiдкритi в банкiвських установах 2600731858 в ПАТ «Фортуна Банк» МФО 300904
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Реєстрацiйний №219/10/1/2003
Дата реєстрацiї 01 серпня 2003 року
Перелiк лiцензiй та дозволiв Вид дiяльностi – експлуатацiя обладнання пiдвищеної небезпеки. Лiцензiя 1197.11.32-45.21.1 видана Територiальним управлiнням Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Київськiй областi та м. Києвi. Дата видачi – 29.07.2011р. Термiн дiї – 29.07.2016р.
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту Договiр № 1503-НК вiд 15.03.16р.
Перiод, яким охоплено проведення аудиту З 01.01.2015р. по 31.12.2015р.
Дата початку проведення аудиту 15.03.2016р.
Дата закiнчення 11.04.2016р.
Мiсце проведення аудиту 03680, м. Київ, вул. Петровської Софiї, буд. 10-Б

2. Обсяг перевiрки
Обсяг перевiрки встановлюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих РМСАНВ, рiк видання 2014, що прийнятi в Українi в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ № 320/1 вiд 29.12.2015р. (надалi – МСА).
Зокрема, враховано вимоги таких МСА:
- МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi»,
- МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора»,
- МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», а також
- МСА – 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»;
- МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Враховано вимоги Законiв України:
- «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 р.№ 3125-ХII, з внесеними змiнами та доповненнями; - «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-IУ, з внесеними змiнами та доповненнями;
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008р. № 514 – IУ iз змiнами та доповненнями; - «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.03.2006р № 3480-IУ.
- Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 20.01.2051 N 31, та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04.02.15 р. за N 131/26576.

3. Вiдповiдальнiсть сторiн
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПрАТ “КИЇВСОЦБУД” несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (Рiшення АПУ № 320/1 вiд 29.12.2015р.). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за 2015 рiк, оскiльки ця дата передувала часу нашого призначення аудиторами Товариства. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовiрностi наявностi матерiальних цiнностей базувалось виключно на пiдставi бухгалтерських регiстрiв.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у попередньому параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «КИЇВСОЦБУД» станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
4. Органiзацiя бухгалтерського облiку
Бухгалтерський облiк в ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» (далi - Товариство) ведеться по журнально-ордернiй формi, та, в цiлому, вiдповiдає Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, з внесеними змiнами та доповненнями, та використанням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, згiдно Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 31.11.1999 рок, з внесеними змiнами та доповненнями.

Наказ про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики № 5/1-Б вiд «05» сiчня 2015-го року. Вiд цього часу облiкова полiтика залишається незмiнною.
Необоротнi активи станом на 31.12.2015р. представленi в виглядi основних засобiв.
Облiк основних засобiв
Облiк основних засобiв, на пiдприємствi, здiйснюється згiдно Положенням (стандартом) Бухгалтерського Облiку 7 "Основнi засоби", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України 27 квiтня 2000р. № 92.
Обраний метод нарахування амортизацiї – прямолiнiйний.
На протязi 2015 року амортизацiя не нараховувалась.
У 2015 роцi основнi засоби не дооцiнювались.
Оборотнi активи
Оборотнi активи, на звiтну дату в Товариствi представленi в виглядi запасiв (незавершене виробництво), дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, за розрахунками за виданими авансами, грошей та їх еквiвалентiв та iнших оборотних активiв.
По статтi «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» на 31.12.2015 р. вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю.
По статтi «Грошi та їх еквiваленти» вiдображено залишки грошових коштiв у нацiональнiй валютi.
Визначення власного капiтал
Для забезпечення дiяльностi ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» з урахуванням змiн, внесених новою редакцiєю Статуту вiд 11.03.2011р., створено Статутний капiтал, розмiр якого становить 231250,00 (Двiстi тридцять одна тисяча двiстi п’ятдесят) гривень.
Статутний капiтал товариства подiлено на 231250 (Двiстi тридцять одна тисяча двiстi п’ятдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня кожна.
Статутний капiтал сформовано вiдповiдно до дiючого законодавства України.
Разом власний капiтал, на кiнець звiтного перiоду, становить – (32012) тис. грн., що складається:
- статутний капiтал – 231 тис. грн., сплачено в повному обсязi.
- Додатковий капiтал – 7129 тис. грн.
- Непокритий збиток – 39372 тис. грн.
Данi показники в бухгалтерських регiстрах пiдприємства спiвпадають з даними балансу.
Привiлейованi акцiї не зареєстровано. Протягом 2015 року змiн у Статутному капiталi не було.
Визначення власного капiталу, його структури та призначення здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до дiючого законодавства України.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання та забезпечення
Довгостроковi зобов’язання в балансi Товариства на звiтну дату представленi в виглядi iнших довгострокових зобовязань.
Поточнi зобов’язання на звiтну дату представленi в виглядi поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, розрахунками зi страхування, з оплати працi, поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами та iнших поточних зобов’язань.
У процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi перевiрено документи на ознаки iснування вiдносин i операцiй з пов’язаними особами (афiлiйованi особи). Операцiй з пов’язаними особами не виявлено.
Подiї пiсля дати балансу, якi суттєво вплинули б на фiнансовий стан Товариства, та пiдлягали б додатковому розкриттю в складi фiнансової звiтностi, не вiдбувалось.
Довгостроковi зобов’язання в балансi Товариства на звiтну дату представленi в виглядi iнших довгострокових зобовязань.
Поточнi зобов’язання на звiтну дату представленi в виглядi поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, розрахунками зi страхування, з оплати працi, поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами та iнших поточних зобов’язань.
У процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi перевiрено документи на ознаки iснування вiдносин i операцiй з пов’язаними особами (афiлiйованi особи). Операцiй з пов’язаними особами не виявлено.
Подiї пiсля дати балансу, якi суттєво вплинули б на фiнансовий стан Товариства, та пiдлягали б додатковому розкриттю в складi фiнансової звiтностi, не вiдбувалось.

Б. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вартiсть чистих активiв Товариства
Згiдно з розрахунком:
вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2015р., становить – (39372) тис. грн.
сума зареєстрованого статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2015р. становить – 231 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства значно менше зареєстрованого статутного капiталу.
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо мiнiмального розмiру чистих активiв акцiонерного товариства не дотримуються.
Аналiз показав, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (згiдно з вимогами МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») не виявлено.
Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв.
В звiтному перiодi Товариством не здiйснювалось виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008р., з внесеними змiнами та доповненнями.
Аудиторами здiйснено iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (згiдно з положеннями МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»). Всеохоплюючих викривлень в фiнансовiй звiтностi за 2015-й рiк не виявлено.
Корпоративне управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, в Товариствi, в цiлому, вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".

Iнформацiя, розкриття якої передбачене ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
На протязi звiтного перiоду ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» подавало регулярну (рiчну) iнформацiю за 2014 рiк.
Регулярна рiчна iнформацiя за 2014 рiк розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiд 30.04.2015р.
Дiї, якi могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», в звiтному перiодi не вiдбувалися.
Аналiз показникiв фiнансового стану
Для розрахунку показникiв фiнансового стану Товариства використовувались наступнi джерела iнформацiї:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015р. (форма №1);
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк (форма №2);
Економiчна, фiнансова стiйкiсть та лiквiднiсть пiдприємства оцiнюється системою коефiцiєнтiв, розроблених вiдповiдно до форм звiтних даних. При розрахунку коефiцiєнтiв використовувались:
- «Методика проведення поглибленого аналiзу фiнансово-господарського стану пiдприємств та органiзацiй», затвердженої Наказом Агентства з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй вiд 27.06.1997 р. № 81;
- «Методика iнтегральної оцiнки iнвестицiйної привабливостi пiдприємств та органiзацiй», затвердженої Наказом Агентства з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй вiд 23.02.1998 р. № 22.
№ п/п Коефiцiєнти Формула розрахунку 2014 2015
1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
0,57 0,59
2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,001 0,01
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї)
- -
3. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом
- -
5. Коефiцiєнт зворотної платоспроможностi (рiвень боргу)
- -
6. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
0,40 0,41
У формулах розрахунку використанi умовнi позначення:
Ф1 – баланс(Звiт про фiнансовий стан), Ф2 – звiт про фiнансовий результат(звiт про сукупний дохiд).

1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань пiдприємства i показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань та становить на 31.12.2015 року 0,59, при нормативному значеннi – не менше 1,00. Таке значення коефiцiєнту є низьким i вказує, на той факт, що Товариство не має достатнiх оборотних активiв для покриття поточних зобов’язань.
2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань i показує яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. На 31.12.2015 року вiн складає 0,01.
3. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Станом на 31.12.2015 року даний коефiцiєнт становить позитивну величину – 0,41
Розрахунок iнших коефiцiєнтiв не вважається можливим в зв’язку з вiд’ємними значеннями показникiв.
Коефiцiєнти, розрахованi на базi фiнансових показникiв звiтностi Товариства, знаходяться нижче оптимальних значень.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повна назва: Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ".
Код ЄДРПОУ 24089565
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
Реєстрацiйнi данi: ПП Аудиторська фiрма "Укрфiнансаудит".
Зареєстроване Печерською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.05.1996р. Свiдоцтво № 1 070 120 0000 004669
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рiшенням № 100 та продовжене до 26.11.2020р., рiшення АПУ № 317/4.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 327
Серiя та номер Свiдоцтва: П 000327
Строк дiї свiдоцтва – з 12.03.2013р. до 26.11.2020 р.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Реєстрацiйний № 0028
Розпорядження Нацкомфiнпослуг № 2054 вiд 02.07.2013р.
Строк дiї свiдоцтва - до 26.11.2020 р.
Керiвник Збожинський Володимир Петрович
Iнформацiя про аудиторiв Збожинський Володимир Петрович
Сертифiкат аудитора серiї А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рiшення № 45 вiд 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2020 року, рiшення Аудиторської палати України
№ 309/ вiд 26.03.2015р.
Контактний телефон (044) 227-19-00

"11" квiтня 2016 року.

Директор АФ
«Укрфiнансаудит» В.П.Збожинський
м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Наглядова рада

Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iнше не передбачено

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку не проводила

Оцiнку роботи наглядової ради не проводили

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створено

Інші (запишіть)

-

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Винагороду не отримують

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Так

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

Iнших положень не передбачено

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитора не змiнювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнший орган вiдсутнiй

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйної комiсiї немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

 

Інше (запишіть): Iншого не планується

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

за ЄДРПОУ

32426467

Територія

 

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

232

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

41.20

Середня кількість працівників

7

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

03680, м. Київ, вул. Перовської Софiї, буд.10-Б

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

3

3

0

накопичена амортизація

1002

3

3

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

12284

11503

0

первісна вартість

1011

13363

12541

0

знос

1012

1079

1038

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


8


8


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

12292

11511

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

12860

14066

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

12860

14066

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

13

31

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


144


134


0

з бюджетом

1135

0

92

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

4

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

19

293

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

19

293

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

57

29

0

Усього за розділом II

1195

13093

14645

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

25385

26156

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

231

231

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

7129

7129

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-28686

-39372

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-21326

-32012

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

23617

33455

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

23617

33455

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

5688

1447

0

за розрахунками з бюджетом

1620

19

37

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

3

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1

1

0

за розрахунками з оплати праці

1630

6

7

0

за одержаними авансами

1635

2

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

17378

23221

0

Усього за розділом IІІ

1695

23094

24713

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

25385

26156

0

Примітки

-

Керівник

Плахотний Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Шекета Оксана Олександрiвна


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

за ЄДРПОУ

32426467

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1765

329

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -780 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


985


329

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2901

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -1835 )

( -795 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( -12737 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( -10686 )

( -466 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

6

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( -9634 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -6 )

( -20 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( -10686 )

( -10120 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-4

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( -10686 )

( -10124 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-10686

-10124

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

103

101

Відрахування на соціальні заходи

2510

40

39

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

15636

693

Разом

2550

15779

833

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Плахотний Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Шекета Оксана Олександрiвна