Опрос

Что для Вас определяющее при покупке жилья?

  Главная arrow Раскрытие информации arrow Розкриття річної інформації за 2017 рік  
 

Розкриття річної інформації за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД", 32426467, 03680, м. Київ, вул. С.Перовської, 10-Б, (044)287-87-01

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  30.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію  http://www.ksbud.com.ua

 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Укрфінансаудит», 24089565

5. Інформація про загальні збори 26.03.2018р. були проведені чергові загальні збори акціонерів, позачергові збори  не проводилися. Кворум зборів склав 99,9996%. Перелік питань, що розглядалися: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2017 р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 р. 4. Висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р. 5. Висновок зовнішнього аудиту про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства,  звіту Наглядової ради Товариства, висновку Ревізійної комісії Товариства та висновку зовнішнього аудиту.

7. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р. 8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника 

період

2017 рік

звітний 

2016 рік

попередній

 

Усього активів  

26109

26030

 

Основні засоби  

11503

11503

 

Довгострокові фінансові інвестиції  

8

8

 

Запаси 

14066

14066

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

480

312

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

14

103

 

Нерозподілений прибуток 

-48842

-45274

 

Власний капітал 

-41482

-37914

 

Статутний капітал 

231

231

 

Довгострокові зобов'язання 

33540

32493

 

Поточні зобов'язання 

34051

29925

 

Чистий прибуток (збиток) 

-3568

-5902

 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

231250

231250

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

             0

0

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

7

 

Особа, зазначена  нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона  несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор                                                             Плахотний О.М.