Opinion poll

What factor is decisive for you in purchasing real estate?

  Home arrow Раскрытие информации arrow Розкриття річної інформації за 2016 рік  
 

Розкриття річної інформації за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральнийо директор

 

 

 

Плахотний Олександр Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32426467

4. Місцезнаходження

м. Київ , Шевченкiвський, 03680, м. Київ, вулиця Перовської Софiї, 10-Б

5. Міжміський код, телефон та факс

044 287-87-01 044 287-87-01

6. Електронна поштова адреса

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. "НКЦПФР" № 79

 

26.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.ksbud.com.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента


X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
-

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №794010

3. Дата проведення державної реєстрації

13.03.2003

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

231250

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель (основний)

43.39 Iншi роботи iз завершення будiвництва

68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв Генеральний Директор Наглядова рада

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "УКРГАЗБАНК"

2) МФО банку

300904

3) поточний рахунок

2600731858

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Iнститут портфельних iнвестицiй"

36470876

04050Україна Київ Вулиця Мельникова, буд.81-А, офiс 327

0.000432

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Аксьонов Микита Володимирович

СЕ 047374 29.09.2001 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.

99.999567

Усього

100.000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плахотний Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 229142 03.07.1996 Виданий Ленiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ПрАТ "КИЇВСОЦБУД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.05.2011 безстроково

9) Опис

-

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Аксьонов Микита Володимирович

СЕ 047374 29.09.2001 Надвiрнянським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.

231249

99.999567

 

0

0

0

0

Усього

231249

99.999567

 

231249

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*


чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

24.04.2017

Кворум зборів**

99.9996

Опис

1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.Звiт виконавчого органу про дiяльнiсть Товариства у 2016 р.
3.Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 р.
4.Висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2016 р.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства, звiту Наглядової ради Товариства, висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6.Затвердження балансу та рiчного звiту Товариства за 2016 р.
7.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2016 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.08.2003

219/10/1/2003

ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл.

UA4000064265

Акція проста бездокументарна іменна

 

1

231250

231250

100.000000

Опис

-

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

11472

11472

0

0

11472

11472

машини та обладнання

6

6

0

0

6

6

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

25

25

0

0

25

25

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

11503

11503

0

0

11503

11503

Опис

-

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-37914

-32012

Статутний капітал (тис. грн.)

231

213

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0

0

Опис

-

Висновок

-

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

25139

X

X

Інші зобов'язання

X

38805

X

X

Усього зобов'язань

X

63944

X

X

Опис:

Дата виникнення фiнансової допомоги на зворотнiй основi 26.10.2015 року
Дата погашення фiнансової допомоги на зворотнiй основi 25.10.2017 року

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Будiвництво

-

145

100

-

145

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Iншi операцiйнi витрати

100

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

24089565

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

N 1610 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

327 П 000327 12.03.2013 26.11.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

24089565

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1610 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

327 П 000327 12.03.2013 26.11.2020

Текст аудиторського висновку (звіту)

 
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1610 вiд 30.03.2001р.
Тел./факс +38(044)227-19-00АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Щодо фiнансової звiтностiПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВСОЦБУД”

Станом на 31.12.2016 року.

Київ 2017
Керiвництву ПрАТ «КИЇВСОЦБУД».
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
А. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСОЦБУД»
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «КИЇВСОЦБУД» (код ЄДРПОУ 32426467 мiсцезнаходження: м. Київ, вулиця Перовської Софiї, буд. 10-Б; дата державної реєстрацiї 13.03.2003р.), яка складається iз:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016-й рiк,
- звiт про рух грошових коштiв за 2016-й рiк;
- звiт про власний капiтал за 2016-й рiк
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016-й рiк.
1. Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» зареєстровано Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 13.03.2003р.
Код ЄДРПОУ 32426467
Мiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Перовської Софiї, буд. 10-Б
Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю
Серiя АО1 № 794010 вiд 11.01.2011 року.
Пiдстава змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю Змiна найменування юридичної особи
Номер запису в ЄДР про змiну свiдоцтва про державну реєстрацiю
1 074 107 0016 002020.
Органiзацiйно - правова форма акцiонерне товариство
Телефон/факс +38(044) 287-87-02
Види дiяльностi за КВЕД 2010 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
43.39 Iншi роботи iз завершення будiвництва
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
Рахунки вiдкритi в банкiвських установах 26004240469 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Реєстрацiйний №219/10/1/2003
Дата реєстрацiї 01 серпня 2003 року
Перелiк лiцензiй та дозволiв Вид дiяльностi – експлуатацiя обладнання пiдвищеної небезпеки. Лiцензiя 1197.11.32-45.21.1 видана Територiальним управлiнням Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Київськiй областi та м. Києвi. Дата видачi – 29.07.2011р. Термiн дiї – 29.07.2016р.
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту Договiр № 0902-НК вiд 09.02.17р.
Перiод, яким охоплено проведення аудиту З 01.01.2016р. по 31.12.2016р.
Дата початку проведення аудиту 09.02.2017р.
Дата закiнчення 28.02.2017р.
Мiсце проведення аудиту 03680, м. Київ, вул. Перовської Софiї, буд. 10-Б
2. Обсяг перевiрки
Обсяг перевiрки встановлюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих РМСАНВ, рiк видання 2014, що прийнятi в Українi в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ № 320/1 вiд 29.12.2015р. (надалi – МСА).
Зокрема, враховано вимоги таких МСА:
- МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi»,
- МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора»,
- МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», а також
- МСА – 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»;
- МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Враховано вимоги Законiв України:
- «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 р.№ 3125-ХII, з внесеними змiнами та доповненнями; - «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-IУ, з внесеними змiнами та доповненнями;
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008р. № 514 – IУ iз змiнами та доповненнями; - «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.03.2006р № 3480-IУ.
- Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 20.01.2051 N 31, та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04.02.15 р. за N 131/26576.

3. Вiдповiдальнiсть сторiн
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПрАТ “КИЇВСОЦБУД” несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.


Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (Рiшення АПУ № 320/1 вiд 29.12.2015р.). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Управлiнський персонал Товариства не створює забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, що передбачено п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 «Виплати працiвникам», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 жовтня 2003 року №601 i п.13 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобовязання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000року № 20.
Пiдприємству слiд на дату балансу обчислити i створити резерв сумнiвних боргiв, згiдно П(с)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть» для того, щоб мати можливiсть визначити i вiдобразити у звiтностi саме чисту реалiзацiйну вартiсть вiдповiдної поточної дебiторської заборгованостi

Висловлення думки
На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у попередньому параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «КИЇВСОЦБУД» станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на iснування ризикiв подальшого функцiонування Товариства. Наразi такi ризики обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов’язанi з наступним: з можливим змiненням законодавства у сферах регулювання дiяльностi та оподаткування та iншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлiнський персонал вiдповiдно оцiнює припущення про безперервнiсть дiяльностi.

4. Органiзацiя бухгалтерського облiку
Бухгалтерський облiк в ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» (далi - Товариство) ведеться по журнально-ордернiй формi, та, в цiлому, вiдповiдає Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, з внесеними змiнами та доповненнями, та використанням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, згiдно Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 31.11.1999 рок, з внесеними змiнами та доповненнями.
Наказ про прийняття облiкової полiтики товариства на 2016 рiк №117/Ф вiд «29» грудня 2015-го року. На протязi 2016 року облiкова полiтика залишалась незмiнною.
Необоротнi активи станом на 31.12.2015р. представленi в виглядi основних засобiв.
Облiк основних засобiв
Облiк основних засобiв, на пiдприємствi, здiйснюється згiдно Положенням (стандартом) Бухгалтерського Облiку 7 "Основнi засоби", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України 27 квiтня 2000р. № 92.
Обраний метод нарахування амортизацiї – прямолiнiйний.
У 2016 роцi основнi засоби не дооцiнювались.
Оборотнi активи
Оборотнi активи, на звiтну дату в Товариствi представленi в виглядi запасiв (незавершене виробництво), дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, за розрахунками за виданими авансами, грошей та їх еквiвалентiв та iнших оборотних активiв.
По статтi «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» на 31.12.2016 р. вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю.
По статтi «Грошi та їх еквiваленти» вiдображено залишки грошових коштiв у нацiональнiй валютi.
Визначення власного капiтал
Для забезпечення дiяльностi ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» з урахуванням змiн, внесених новою редакцiєю Статуту вiд 11.03.2011р., створено Статутний капiтал, розмiр якого становить 231250,00 (Двiстi тридцять одна тисяча двiстi п’ятдесят) гривень.
Статутний капiтал товариства подiлено на 231250 (Двiстi тридцять одна тисяча двiстi п’ятдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня кожна.
Статутний капiтал сформовано вiдповiдно до дiючого законодавства України.
Разом власний капiтал, на кiнець звiтного перiоду, становить – (37914) тис. грн., що складається:
- статутний капiтал – 231 тис. грн., сплачено в повному обсязi.
- Додатковий капiтал – 7129 тис. грн.
- Непокритий збиток – 45274 тис. грн.
Данi показники в бухгалтерських регiстрах пiдприємства спiвпадають з даними балансу.
Привiлейованi акцiї не зареєстровано. Протягом 2016 року змiн у Статутному капiталi не було.
Визначення власного капiталу, його структури та призначення здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до дiючого законодавства України.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання та забезпечення
Довгостроковi зобов’язання в балансi Товариства на звiтну дату представленi в виглядi iнших довгострокових зобовязань.
Поточнi зобов’язання на звiтну дату представленi в виглядi поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, розрахунками , з оплати працi, та iнших поточних зобов’язань.
У процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi перевiрено документи на ознаки iснування вiдносин i операцiй з пов’язаними особами (афiлiйованi особи). Операцiй з пов’язаними особами не виявлено.
Б. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вартiсть чистих активiв Товариства
Згiдно з розрахунком:
вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016р., становить – (45274) тис. грн.
сума зареєстрованого статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2016р. становить – 231 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства значно менше зареєстрованого статутного капiталу.
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо мiнiмального розмiру чистих активiв акцiонерного товариства не дотримуються.
Аналiз показав, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (згiдно з вимогами МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») не виявлено.
Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв.
В звiтному перiодi Товариством не здiйснювалось виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008р., з внесеними змiнами та доповненнями.
Аудиторами здiйснено iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (згiдно з положеннями МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»). Всеохоплюючих викривлень в фiнансовiй звiтностi за 2016-й рiк не виявлено.
Корпоративне управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, в Товариствi, в цiлому, вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
Подiї пiсля дати балансу, якi суттєво вплинули б на фiнансовий стан Товариства, та пiдлягали б додатковому розкриттю в складi фiнансової звiтностi, не вiдбувалось.
Iнформацiя, розкриття якої передбачене ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
На протязi звiтного перiоду ПрАТ «КИЇВСОЦБУД» подавало регулярну (рiчну) iнформацiю за 2015 рiк.
Регулярна рiчна iнформацiя за 2015 рiк розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiд 25.04.2016р.
Дiї, якi могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», в звiтному перiодi не вiдбувалися.
Аналiз показникiв фiнансового стану
Для розрахунку показникiв фiнансового стану Товариства використовувались наступнi джерела iнформацiї:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016р. (форма №1);
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (форма №2);
Економiчна, фiнансова стiйкiсть та лiквiднiсть пiдприємства оцiнюється системою коефiцiєнтiв, розроблених вiдповiдно до форм звiтних даних. При розрахунку коефiцiєнтiв використовувались:
- «Методика проведення поглибленого аналiзу фiнансово-господарського стану пiдприємств та органiзацiй», затвердженої Наказом Агентства з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй вiд 27.06.1997 р. № 81;
- «Методика iнтегральної оцiнки iнвестицiйної привабливостi пiдприємств та органiзацiй», затвердженої Наказом Агентства з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй вiд 23.02.1998 р. № 22.
№ п/п Коефiцiєнти Формула розрахунку 2015 2016
1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
0,59 0,46
2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,01 0,003
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї)
- -
3. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом
- -
5. Коефiцiєнт зворотної платоспроможностi (рiвень боргу)
- -
6. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
0,41 0,23
У формулах розрахунку використанi умовнi позначення:
Ф1 – баланс (Звiт про фiнансовий стан), Ф2 – звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд).

1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань пiдприємства i показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань та становить на 31.12.2016 року 0,46 при нормативному значеннi – не менше 1,00. Таке значення коефiцiєнту є низьким i вказує, на той факт, що Товариство не має достатнiх оборотних активiв для покриття поточних зобов’язань.

2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань i показує яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. На 31.12.2016 року вiн складає 0,003 . Таке значення коефiцiєнту є низьким.
3. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Станом на 31.12.2016 року даний коефiцiєнт становить вiд’ємну величину – 0,23
Розрахунок iнших коефiцiєнтiв не вважається можливим в зв’язку з вiд’ємними значеннями показникiв.
Коефiцiєнти, розрахованi на базi фiнансових показникiв звiтностi Товариства, знаходяться нижче оптимальних значень.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повна назва: Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ".
Код ЄДРПОУ 24089565
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
Реєстрацiйнi данi: ПП Аудиторська фiрма "Укрфiнансаудит".
Зареєстроване Печерською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.05.1996р. Свiдоцтво № 1 070 120 0000 004669
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рiшенням № 100 та продовжене до 26.11.2020р., рiшення АПУ № 317/4.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 327
Серiя та номер Свiдоцтва: П 000327
Строк дiї свiдоцтва – з 12.03.2013р. до 26.11.2020 р.
Керiвник Збожинський Володимир Петрович
Iнформацiя про аудиторiв Збожинський Володимир Петрович
Сертифiкат аудитора серiї А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рiшення № 45 вiд 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2020 року, рiшення Аудиторської палати України
№ 309/ вiд 26.03.2015р.
Контактний телефон (044) 227-19-00

"28" лютого 2017 року.
Директор
ПП «АФ «Укрфiнансаудит» В.П.Збожинський .
Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Оцiнку роботи наглядової ради не проводили

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створено

Інші (запишіть)

-

 

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Винагороду не отримують

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

Iнших положень не передбачено

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитора не змiнювали

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнший орган вiдсутнiй

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйної комiсiї немає

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

 

Інше (запишіть): Iншого не планується

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

за ЄДРПОУ

32426467

Територія

 

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

41.20

Середня кількість працівників

7

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вулиця Софiї Перовської, буд. 10-Б, м. Київ, 03680

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

 

первісна вартість

1001

3

3

 

накопичена амортизація

1002

3

3

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

 

Основні засоби:

1010

11503

11503

 

первісна вартість

1011

12541

12541

 

знос

1012

1038

1038

 

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

 

первісна вартість

1016

0

0

 

знос

1017

0

0

 

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

 

первісна вартість

1021

0

0

 

накопичена амортизація

1022

0

0

 

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


8


8

 

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

 

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

 

Гудвіл

1050

0

0

 

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

 

Інші необоротні активи

1090

0

0

 

Усього за розділом I

1095

11511

11511

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

14066

14066

 

Виробничі запаси

1101

0

0

 

Незавершене виробництво

1102

14066

14066

 

Готова продукція

1103

0

0

 

Товари

1104

0

0

 

Поточні біологічні активи

1110

0

0

 

Депозити перестрахування

1115

0

0

 

Векселі одержані

1120

0

0

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

31

27

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


134


81

 

з бюджетом

1135

92

204

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

4

 

з нарахованих доходів

1140

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

293

103

 

Готівка

1166

0

0

 

Рахунки в банках

1167

293

103

 

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

 

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0

 

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

 

резервах незароблених премій

1183

0

0

 

інших страхових резервах

1184

0

0

 

Інші оборотні активи

1190

29

38

 

Усього за розділом II

1195

14645

14519

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

 

Баланс

1300

26156

26030

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

231

231

 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

 

Капітал у дооцінках

1405

0

0

 

Додатковий капітал

1410

7129

7129

 

Емісійний дохід

1411

0

0

 

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

 

Резервний капітал

1415

0

0

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-39372

-45274

 

Неоплачений капітал

1425

( -0 )

( -0 )

( )

Вилучений капітал

1430

( -0 )

( -0 )

( )

Інші резерви

1435

0

0

 

Усього за розділом I

1495

-32012

-37914

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

 

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

 

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

33455

32493

 

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

 

Цільове фінансування

1525

0

0

 

Благодійна допомога

1526

0

0

 

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

 

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

 

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

 

Призовий фонд

1540

0

0

 

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

 

Усього за розділом II

1595

33455

32493

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

 

Векселі видані

1605

0

0

 

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

 

за товари, роботи, послуги

1615

1447

1447

 

за розрахунками з бюджетом

1620

37

70

 

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

 

за розрахунками зі страхування

1625

1

0

 

за розрахунками з оплати праці

1630

7

9

 

за одержаними авансами

1635

0

0

 

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

 

за страховою діяльністю

1650

0

0

 

Поточні забезпечення

1660

0

0

 

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

 

Інші поточні зобов’язання

1690

23221

29925

 

Усього за розділом IІІ

1695

24713

31451

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

 

Баланс

1900

26156

26030

 

 

Примітки

-

Керівник

Плахотний Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Шекета Оксана Олександрiвна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

за ЄДРПОУ

32426467

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

145

1765

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -0 )

( -780 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


145


985

 збиток

2095

( -0 )

( -0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1630

2901

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -2237 )

( -1835 )

Витрати на збут

2150

( -0 )

( -0 )

Інші операційні витрати

2180

( -5441 )

( -12737 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( -5903 )

( -10686 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

1

6

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -0 )

( -0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( -0 )

( -0 )

Інші витрати

2270

( -0 )

( -6 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( -5902 )

( -10686 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( -5902 )

( -10686 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-5902

-10686

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

120

103

Відрахування на соціальні заходи

2510

27

40

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

7532

15636

Разом

2550

7679

15779

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Плахотний Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Шекета Оксана Олександрiвна


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

за ЄДРПОУ

32426467

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


174


2118

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -938 )


( -6613 )

Праці

3105

( -119 )

( -102 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -28 )

( -42 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -1268 )

( -887 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -0 )

( -0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( -0 )

( -0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -1268 )

( -887 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -0 )

( -0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -0 )

( -0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( -0 )

( -0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( -0 )

( -0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( -0 )

( -0 )

Інші витрачання

3190

( -0 )

( -43 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-2179

-5569

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

52

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( -0 )

( -0 )

необоротних активів

3260

( -0 )

( -0 )

Виплати за деривативами

3270

( -0 )

( -0 )

Витрачання на надання позик

3275

( -0 )

( -0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( -0 )

( -0 )

Інші платежі

3290

( -0 )

( -0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

52

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

1937

52726

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( -0 )

( -0 )

Погашення позик

3350

-0

-0

Сплату дивідендів

3355

( -0 )

( -0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -0 )

( -0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( -0 )

( -0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( -0 )

( -0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( -0 )

( -0 )

Інші платежі

3390

( -0 )

( -46883 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

1937

5843

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-190

274

Залишок коштів на початок року

3405

293

19

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

103

293

 

Примітки

-

Керівник

Плахотний Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Шекета Оксана Олександрiвна


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

за ЄДРПОУ

32426467

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

       

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

       

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

       

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

       

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

       

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

       

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

       

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

       

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

       

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

       

Збільшення (зменшення) запасів

3551

       

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

       

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

       

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

       

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

       

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

       

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

       

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

       

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

       

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

       

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

       

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

X

 

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

X

 

X

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

 

X

( )

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

X

 

X

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

 

X

 

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

       

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

 

X

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

       

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

       

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

       

Залишок коштів на кінець року

3415

       

 

Примітки

Не подаємо, так як обрали "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)"

Керівник

Плахотний Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Шекета Оксана Олександрiвна


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"

за ЄДРПОУ

32426467

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

231

0

7129

0

-39372

0

0

-32012

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

231

0

7129

0

-39372

0

0

-32012

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-5902

0

0

-5902

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-5902

0

0

-5902

Залишок на кінець року

4300

231

0

7129

0

-45274

0

0

-37914

 

Примітки

-

Керівник

Плахотний Олександр Мтколайович

Головний бухгалтер

Шекета Оксана Олександрiвна